Top

Katalaza

Katalaza je antioksidantni enzim koji se, kao i superoksid dismutaza (SOD) i glutation peroksidaza, proizvodi prirodno unutar organizma. Pomaže telu da pretvori vodonik peroksid u vodu i kiseonik, čime sprečava stvaranje mehurića ugljen dioksida u krvi. Katalaza takođe koristi vodonik peroksid za razbijanje potencijalno štetnih toksina u telu, uključujući alkohol, fenol i formaldehid.
Potreban nam je kiseonik da živimo, ali kada naša tela koriste kiseonik, on proizvodi slobodne radikale koji oštećuju ćelijske membrane, proteine i DNK. Slobodni radikali su hemijski nestabilni atomi ili molekuli koji uzrokuju da i drugi atomi i molekuli u telu postanu nestabilni, proces koji uzrokuje veliku štetu ‘elijama i tkivu i može dovesti do depresivnog imunog sistema, infekcije, kardiovaskularnih bolesti, bolesti zglobova i mentalni pad. Smatra se da su slobodni radikali ključna komponenta procesa starenja.

Katalaza blisko sarađuje sa superoksid dismutazom kako bi sprečila oštećenje slobodnih radikala na telu. SOD pretvara opasni superoksidni radikal u vodonikov peroksid, koji katalaza pretvara u bezopasnu vodu i kiseonik. Katalaze su neki od najefikasnijih enzima koji se nalaze u ćelijama; svaka molekula katalaze može da pretvori milione molekula vodononikovih peroksida svake sekunde.
Vodonikov peroksid je prirodni, ali destruktivan otpadni proizvod svih organizama zavisnih od kiseonika. Stvara se u ljudskom telu kada se masne kiseline pretvaraju u energiju i kada bela krvna zrnca napadaju i ubijaju bakterije. Katalaza, koja se nalazi u peroksizomu ćelije, sprečava ovaj prirodni vodonik peroksid da ošteti ćeliju tokom ovih procesa. Takođe pomaže u sprečavanju konverzije vodonik peroksida u hidroksilne radikale, potencijalno opasne molekule koji mogu da napadaju i čak mutiraju DNK.

Teorija je da je jedan od glavnih razloga starenja ćelija je oštećenje DNK uzrokovano slobodnim radikalima i oksidacionim agentima kao što je vodonik peroksid, kao i da povišeni nivoi prirodnih slobodnih radikala – SOD, katalaze i glutation peroksidaze— i da mogu poboljšati ljudsko zdravlje i povećati životni vek ljudi. Dr. Martin Čalfi i njegove kolege sa Univerziteta Kolumbija pronašli su nove dokaze koji podržavaju ovu teoriju, kada su nedavno otkrili i izolovali gen u valjkastim crvima koji koristi katalazu za neutralizaciju slobodnih radikala i da zaštiti ćeliju od oksidativnog oštećenja. Mutiranje ovog gena za uključivanje i isključivanje proizvodnje katalaze povećalo je i smanjilo životni vek valjkastih crva. Može biti da je starenje ljudi, kao i valjkasti crvi, rezultat izloženosti slobodnim radikalima, a ne prolasku vremena.

Katalaza, superoksid dismutaza, metionin reduktaza i glutation peroksidaza se proizvode u telu. Međutim, ako želite da pokušate da se izborite sa efektima starenja ili izbegnete ozbiljne bolesti, možda ćete želeti da dopunite ove enzime.
Oralni dodaci su dostupni za SOD, katalazu i glutation peroksidazu; međutim, ove supstance se mogu probaviti u crevima pre nego što dođu do telesnih tkiva. Dajući telu dodatne količine građevnih blokova koje je potrebno da se naprave ti prirodni antioksidanti, kao što su mangan, cink, bakar i selen, mogli bi biti efikasniji način za povećanje njihovog prisustva u organizmu.

Share
Avatar photo
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com